КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Наукова школа

 З усіх здібностей найбільш важка та вельми рідкісна - це вміня УПРАВЛЯТИ

                                                                                                     Соммері


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕІНЖІНІРИНГУ


Ведерніков Михайло Данилович – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації.
У цьому напрямку школа проводить відповідні наукові дослідження із залученням молодих вчених, аспірантів, магістрів та студентів здібних до наукової діяльності. Особливістю наукових розробок школи є те, що вони доведені до рівня конкретних методичних розробок та практичних рекомендацій, які реально можуть застосовуватися на підприємствах різної форми власності та господарювання. У цьому аспекті особливої уваги заслуговує розроблена представниками школи „Методика аналітичної оцінки професійних, ділових і особистих якостей управлінського персоналу та визначення розміру персональних, посадових окладів”. Методика носить універсальний характер і дозволяє розв’язувати широке коло різноманітних завдань, а саме:

- здійснювати аналітичну оцінку професійних, ділових та особистих якостей працівників та визначати ступінь відповідності кожного з них посаді, що обіймає;

- розраховувати розміри персональних посадових окладів працівників залежно від рівня реалізації їх здібностей до праці та реального трудового внеску до загальних результатів колективної праці;

- визначати внутрішню конкурентоспроможність працівників підприємства та встановлювати особистий рейтинг кожного з них;

- впроваджувати обґрунтовані співвідношення в оплаті праці різних категорій управлінського персоналу та всередині кожної категорії;

- забезпечувати високу мотивацію до праці, зацікавлене прагнення кожного працівника до найбільш повного розкриття своїх здібностей до праці;

- встановлювати пряму залежність між розмірами персональних посадових окладів працівників та результатами їх праці;

- робити підбір, розстановку кадрів, проводити найбільш раціональну ротацію персоналу підприємства;

- забезпечувати формування дієздатного персоналу підприємства тощо.

Методика має незалежну наукову експертизу. За її результатами одержано свідоцтво про реєстрацію авторського права (№ 10995 від 14.09.2004р.) та свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму (№ 1196 від 10.01.2005р.). Основне положення методики пройшли успішну апробацію на багатьох підприємствах Хмельницького регіону та отримали позитивний відгук Міністерства праці та соціального захисту населення Кабінету Міністрів України.

Дослідження школи тісно пов’язані з розробкою і впровадження відповідних програм розвитку Хмельницької області: Програмою соціально-економічного, науково-технічного та національно-культурного розвитку Хмельницької області „Хмельниччина-2010” (Розділ 1.5 „Оплата та охорона праці”) в аспекті створення та подальшого розвитку ринкових механізмів регулювання оплати праці; Програмою подолання бідності (Розділ ІІ „Збільшення доходів від трудової діяльності”) в аспекті науково-теоретичного та методичного забезпечення розв’язання проблем збільшення рівня заробітної плати за умов зростання фондів оплати праці. Окрім цього, протягом кількох років представники школи приймали участь в обласному постійно діючому моніторингу з питань нормування та оплати праці, у межах якого досліджувалось динаміка основних техніко-економічних показників на підприємствах Хмельницького регіону, виявлялися причини деформації в регулюванні оплати праці та розроблялися відповідні рекомендації щодо їх усунення.

Під безпосереднім керівництвом проф. Ведернікова М.Д. на базі Хмельницького національного університету було проведено ряд Міжнародних науково-практичних конференцій („Проблеми економіки, оплати і нормування праці в умовах формування ринкових механізмів”, „Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку”, „Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки”, „Оплата праці та доходи в ринковій економіці: проблеми, досягнення та перспективи розвитку” тощо) із залученням провідних вчених, фахівців, керівників підприємств, практичних працівників тощо. У різний час в роботі конференцій приймали участь відомі вчені Росії, Польщі, Болгарії, Бєларусі, Німеччини тощо.

Високий рівень представництва конференцій та актуальність проблем, що розглядалися, стали досить помітною подією у науковому та культурному житті Хмельницького національного університету. За результатами роботи цих конференцій були розроблені конкретні цільові рекомендації щодо вирішення найбільш актуальних проблем і питань сучасності та направлені у відповідні профільні міністерства і відомства України. Деякі з них знайшли певну реалізацію у відповідних рішеннях цих міністерств і відомств. Зокрема, окремі положення рекомендації щодо вдосконалення оплати праці були враховані при розробці Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні.

Суто наукову діяльність проф. Ведернікова М.Д. сполучає з підготовкою наукових кадрів. Під його безпосереднім керівництвом було підготовлено та успішно захищену кандидатську дисертацію, більш ніж 50 магістерських робіт, велику кількість студентських дипломних робіт науково-дослідного характеру. У теперішній час він є науковим керівником п’ятьох аспірантських та п’ятнадцяти магістерських робіт. Все це є запорукою успішної наукової діяльності в теперішній час та досягнення високих наукових результатів у майбутньому.